ນໍ້າຖ້ວມ, ພື້ນທີ່ ແລະ Mast ສູງ

ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ: